Tên bài báo:

Investigation of ANN Architecture for Predicting Load-Carrying Capacity of Castellated Steel Beams
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Complexity
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Investigation of ANN Architecture for Predicting Load-Carrying Capacity of Castellated Steel BeamsInvestigation of ANN Architecture for Predicting Load-Carrying Capacity of Castellated Steel BeamsInvestigation of ANN Architecture for Predicting Load-Carrying Capacity of Castellated Steel Beams

Từ khóa:

Investigation
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học