Tên bài báo:

Synthesis and gas adsorption properties of γ-Fe2O3 nanoparticles for mass-type sensing application
Tác giả:
Nguyễn Thành Vinh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Particle & Particle Systerms Characterization
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Synthesis and gas adsorption properties of γ-Fe2O3 nanoparticles for mass-type sensing application
Thông tin tác giả
Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học