Tên bài báo:

Development of Artificial Neural Network for Prediction of Radon Dispersion Released from Sinquyen Mine, Vietnam
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Environmental Pollution
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Development of Artificial Neural Network for Prediction of Radon Dispersion Released from Sinquyen Mine, VietnamDevelopment of Artificial Neural Network for Prediction of Radon Dispersion Released from Sinquyen Mine, VietnamDevelopment of Artificial Neural Network for Prediction of Radon Dispersion Released from Sinquyen Mine, Vietnam

Từ khóa:

Development
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học