Tên bài báo:

Using machine learning technique for designing reinforced lightweight soil
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 1633 đến trang 1650
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Using machine learning technique for designing reinforced lightweight soil

Từ khóa:

Using machine learning technique for designing reinforced lightweight soil
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học