Tên bài báo:

Advances in magnetic field-assisted electrolyte's physicochemical properties and electrokinetic parameters: A case study on the response ability of chloramphenicol on Fe3O4@carbon spheres-based electrochemical nanosensor
Tác giả:
Ông Văn Hoàng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Analytica Chimica Acta
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Advances in magnetic field-assisted electrolyte's physicochemical properties and electrokinetic parameters: A case study on the response ability of chloramphenicol on Fe3O4@carbon spheres-based electrochemical nanosensor
Thông tin tác giả
Ông Văn Hoàng

Ông Văn Hoàng

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học