Tên bài báo:

The relationship between level of environmental financial accounting practices and financial performance in Vietnam
Tác giả:
Đặng Thị Huế
Tham gia cùng:
Tạp chí:
www.GrowingScience.com/ac/ac.html Accounting 6 (2020)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 3 đến trang 9
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

The relationship between level of environmental financial accounting practices and financial performance in VietnamThe relationship between level of environmental financial accounting practices and financial performance in VietnamThe relationship between level of environmental financial accounting practices and financial performance in Vietnam

Từ khóa:

The relationship between level of environmental financial accounting practices and financial performance in Vietnam
Thông tin tác giả
Đặng Thị Huế

Đặng Thị Huế

Thạc sỹ ngành kế toán

Lý lịch khoa học