Tên bài báo:

Improved strength prediction of cemented paste backfill using a novel model based on adaptive neuro fuzzy inference system and artificial bee colony
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Construction and Building Materials
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Improved strength prediction of cemented paste backfill using a novel model based on adaptive neuro fuzzy inference system and artificial bee colonyImproved strength prediction of cemented paste backfill using a novel model based on adaptive neuro fuzzy inference system and artificial bee colonyImproved strength prediction of cemented paste backfill using a novel model based on adaptive neuro fuzzy inference system and artificial bee colony

Từ khóa:

Improved strength prediction
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học