Tên bài báo:

The Effects of Blockchain Technology on University Students’ start-up Intention in Fintech – Implication for Developing High Quality Young Human Resources in Vietnam
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Blockchain Technology and Applications III, Nova science publisher
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

The Effects of Blockchain Technology on University Students’ start-up Intention in Fintech – Implication for Developing High Quality Young Human Resources in Vietnam
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học