Tên bài báo:

Hybrid gradient boosting with meta-heuristic algorithms prediction of unconfined compressive strength of stabilized soil based on initial soil properties, mix design and effective compaction
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Cleaner Production
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Hybrid gradient boosting with meta-heuristic algorithms prediction of unconfined compressive strength of stabilized soil
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học