Tên bài báo:

Critical Factors Affecting the Choice of Logistics Service Provider: An Empirical Study in Vietnam
Tác giả:
Trần Thế Tuân
Tham gia cùng:
Đỗ Quang Hưng
Tạp chí:
The Journal of Asian Finance, Economics and Business
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 145 đến trang 150
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Critical Factors Affecting the Choice of Logistics Service Provider: An Empirical Study in VietnamCritical Factors Affecting the Choice of Logistics Service Provider: An Empirical Study in VietnamCritical Factors Affecting the Choice of Logistics Service Provider: An Empirical Study in Vietnam

Từ khóa:

Critical Factors Affecting
Thông tin tác giả
Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học