Tên bài báo:

Effects of additives on the results of improving peat soil: A case study at Mekong delta in Vietnam
Tác giả:
Đỗ Minh Ngọc
Tham gia cùng:
Hồ Sĩ Lành
Tạp chí:
Journal of Applied Science and Engineering, 25(5) (2021), 09 pages, page 799-807
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 799 đến trang 807
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Effects of additives on the results of improving peat soil: A case study at Mekong delta in VietnamEffects of additives on the results of improving peat soil: A case study at Mekong delta in VietnamEffects of additives on the results of improving peat soil: A case study at Mekong delta in Vietnam

Từ khóa:

Effects of additives on the results of improving peat soil: A case study at Mekong delta in Vietnam
Thông tin tác giả
Đỗ Minh Ngọc

Đỗ Minh Ngọc

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học