Tên bài báo:

Mechanical buckling analysis of thick FGM toroidal shell segments with porosities using Reddy’s higher order shear deformation theory
Tác giả:
Vũ Thành Long
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Mechanics of Advanced Materials and Structures, Published online
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 1
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

https://doi.org/10.1080/15376494.2021.1969606 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Mechanical buckling analysis of thick FGM toroidal shell segments with porosities using Reddy’s higher order shear deformation theory
Thông tin tác giả
Vũ Thành Long

Vũ Thành Long

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học