Tên bài báo:

Comparison of input shaper based on genetic algorithms with analytical approach
Tác giả:
Dương Quang Khánh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Artificial Intelligence
Năm xuất bản:
2017
Trang:
Từ trang 1 đến trang 5
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Comparison of input shaper based on genetic algorithms with analytical approachComparison of input shaper based on genetic algorithms with analytical approachComparison of input shaper based on genetic algorithms with analytical approach

Từ khóa:

Comparison of input shaper based on genetic algorithms with analytical approach
Thông tin tác giả
Dương Quang Khánh

Dương Quang Khánh

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học