Tên bài báo:

Model of stress-strain state of three-layered reinforced concrete structure by the finite element methods
Tác giả:
Vũ Đình Thơ
Tham gia cùng:
Phạm Tuấn Anh
Tạp chí:
International Journal for Computational Civil and Structural Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 62 đến trang 73
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Model of stress-strain state of three-layered reinforced concrete structure by the finite element methods

Từ khóa:

Model of stress-strain state of three-layered reinforced concrete structure by the finite element methods
Thông tin tác giả
Vũ Đình Thơ

Vũ Đình Thơ

THẠC SĨ

Lý lịch khoa học