Tên bài báo:

Estimating a change-point in two-phases regression model based on the shift of parameter estimates
Tác giả:
Tô Văn Ban
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Theoretical Mathematics and Applications
Năm xuất bản:
2016
Trang:
Từ trang 33 đến trang 52
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

In this paper, we propose a method to estimate the change-point of a two phases regression based on the shift of parameter estimates. For the uniform design, we show that the change-point and the parameter estimates converge almost surely to the true values. Some simulations show that our proposed method is more effective than the others.

Từ khóa:

change-point regression estimate convergence
Thông tin tác giả
Tô Văn Ban

Tô Văn Ban

PGS.TS.

Lý lịch khoa học