Tên bài báo:

A study on PBC application in road maintenance management in Hanoi, Vietnam
Tác giả:
Trần Trung Kiên
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Вопросы экономики и управления
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 30 đến trang 33
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A study on PBC application in road maintenance management in Hanoi, VietnamA study on PBC application in road maintenance management in Hanoi, VietnamA study on PBC application in road maintenance management in Hanoi, Vietnam

Từ khóa:

PBC application
Thông tin tác giả
Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên

Thạc sỹ KTXD

Lý lịch khoa học