Tên bài báo:

Improving Voting Feature Intervals for Spatial Prediction of Landslides
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Mathematical Problems in Engineering
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 15
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Improving Voting Feature Intervals for Spatial Prediction of LandslidesImproving Voting Feature Intervals for Spatial Prediction of LandslidesImproving Voting Feature Intervals for Spatial Prediction of Landslides

Từ khóa:

Improving Voting Feature Intervals
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học