Tên bài báo:

Analysis of Water Pollution Using Different Physicochemical Parameters: A Study of Yamuna River
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Frontiers in Environmental Science
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 18
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Analysis of Water Pollution Using Different Physicochemical Parameters: A Study of Yamuna RiverAnalysis of Water Pollution Using Different Physicochemical Parameters: A Study of Yamuna RiverAnalysis of Water Pollution Using Different Physicochemical Parameters: A Study of Yamuna River

Từ khóa:

Analysis
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học