Tên bài báo:

Evolutionary algorithms to optimize task scheduling problem for the IoT based bag-of-tasks application in cloud–fog computing environment
Tác giả:
Đỗ Bảo Sơn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Applied Sciences-Basel
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 9 đến trang 9
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Evolutionary algorithms to optimize task scheduling problem for the IoT based bag-of-tasks application in cloud–fog computing environment
Thông tin tác giả
Đỗ Bảo Sơn

Đỗ Bảo Sơn

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học