Tên bài báo:

Bagging and Multilayer Perceptron Hybrid Intelligence Models Predicting the Swelling Potential of Soil
Tác giả:
Nguyễn Đức Đảm
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Bùi Thị Quỳnh Anh
Vũ Quang Dũng
Trọng Kiến Dương
Tạp chí:
Transportation Geotechnics
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Bagging and Multilayer Perceptron Hybrid Intelligence Models Predicting the Swelling Potential of Soil
Thông tin tác giả
Nguyễn Đức Đảm

Nguyễn Đức Đảm

Kỹ sư

Lý lịch khoa học