Tên bài báo:

New finite modelling of the nonlinear static bending analysis of piezoelectric FG sandwich plates resting on nonlinear elastic foundations
Tác giả:
Nguyễn Thị Giang
Tham gia cùng:
Đoàn Lan Phương
Tạp chí:
Comptes Rendus Mécanique
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 99 đến trang 119
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

New finite modelling of the nonlinear static bending analysis of piezoelectric FG sandwich plates resting on nonlinear elastic foundations

Từ khóa:

New finite modelling of the nonlinear static bending analysis of piezoelectric FG sandwich plates resting on nonlinear elastic foundations
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Giang

Nguyễn Thị Giang

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học