Tên bài báo:

Predicting and Investigating the Permeability Coefficient of Soil with Aided Single Machine Learning Algorithm
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Complexity
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Predicting and Investigating the Permeability Coefficient of Soil with Aided Single Machine Learning Algorithm
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học