Tên bài báo:

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công hệ thống thông tin kế toán và đề xuất mô hình trong các doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả:
Nguyễn Thị Thuận
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 40 đến trang 42
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công hệ thống thông tin kế toán và đề xuất mô hình trong các doanh nghiệp Việt NamCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công hệ thống thông tin kế toán và đề xuất mô hình trong các doanh nghiệp Việt NamCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công hệ thống thông tin kế toán và đề xuất mô hình trong các doanh nghiệp Việt Nam

Từ khóa:

doanh nghiệp Việt Nam
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học