Tên bài báo:

Nonlinear stability of advanced sandwich cylindrical shells comprising porous functionally graded material and carbon nanotube reinforced composite layers under elevated temperature
Tác giả:
Lê Thị Như Trang
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Applied Mathematics and Mechanics, 9/ 2021, pp. 1327-1348
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1327 đến trang 1348
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear stability of advanced sandwich cylindrical shells comprising porous functionally graded material and carbon nanotube reinforced composite layers under elevated temperatureNonlinear stability of advanced sandwich cylindrical shells comprising porous functionally graded material and carbon nanotube reinforced composite layers under elevated temperatureNonlinear stability of advanced sandwich cylindrical shells comprising porous functionally graded material and carbon nanotube reinforced composite layers under elevated temperature

Từ khóa:

Nonlinear stability of advanced sandwich cylindrical shells comprising porous functionally graded material and carbon nanotube reinforced composite layers under elevated temperature
Thông tin tác giả
Lê Thị Như Trang

Lê Thị Như Trang

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học