Tên bài báo:

Nonlinear vibration and stability of FG nanotubes conveying fluid via nonlocal strain gradient theory
Tác giả:
Đỗ Quang Chấn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Structural Engineering and Mechanics
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 103 đến trang 116
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear vibration and stability of FG nanotubes conveying fluid via nonlocal strain gradient theoryNonlinear vibration and stability of FG nanotubes conveying fluid via nonlocal strain gradient theoryNonlinear vibration and stability of FG nanotubes conveying fluid via nonlocal strain gradient theory

Từ khóa:

Nonlinear vibration and stability
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Chấn

Đỗ Quang Chấn

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học