Tên bài báo:

Nonlinear Analysis of Flat Steel Frame Semi rigid Connection Subjected to Dynamic Loads
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 3061 đến trang 3065
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear Analysis of Flat Steel Frame Semi rigid Connection Subjected to Dynamic LoadsNonlinear Analysis of Flat Steel Frame Semi rigid Connection Subjected to Dynamic LoadsNonlinear Analysis of Flat Steel Frame Semi rigid Connection Subjected to Dynamic Loads

Từ khóa:

Nonlinear Analysis
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học