Tên bài báo:

Fracture characteristics of high-performance concrete using nano-silica
Tác giả:
Nguyễn Thị Thu Ngà
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Magazine of Civil Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Fracture characteristics of high-performance concrete using nano-silica
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thu Ngà

Nguyễn Thị Thu Ngà

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học