Tên bài báo:

Estimation of ultimate bearing capacity of bored piles using machine learning models
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Bùi Thị Quỳnh Anh
Nguyễn Đức Đảm
Tạp chí:
Vietnam Journal of Earth Sciences
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Estimation of ultimate bearing capacity of bored piles using machine learning models
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học