Tên bài báo:

Predicting shear strength of slender beams without reinforcement using hybrid gradient boosting trees and optimization algorithms
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Frontiers of Structural and Civil Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Predicting shear strength of slender beams without reinforcement using hybrid gradient boosting trees and optimization algorithms
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học