Tên bài báo:

Novel Time Series Bagging Based Hybrid Models for Predicting Historical Water Levels in the Mekong Delta Region, Vietnam
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Lê Văn Hiệp
Nguyễn Đức Đảm
Tạp chí:
Computer Modeling in Engineering & Sciences
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Novel Time Series Bagging Based Hybrid Models for Predicting Historical Water Levels
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học