Tên bài báo:

Efficiency of using biochar and drought tolerant maize varieties in costal sandy soil area of Thanh Hoa province
Tác giả:
Lê Xuân Thái
Tham gia cùng:
Tạp chí:
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Efficiency of using biochar and drought tolerant maize varieties in costal sandy soil area of Thanh Hoa province
Thông tin tác giả
Lê Xuân Thái

Lê Xuân Thái

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học