Tên bài báo:

Experimental investigation on the performance of concrete incorporating fine dune sand and ground granulated blast-furnace slag
Tác giả:
Hồ Sĩ Lành
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Construction and Building Materials
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Experimental investigation on the performance of concrete incorporating fine dune sand and ground granulated blast-furnace slag
Thông tin tác giả
Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học