Tên bài báo:

Xây dựng mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
Tác giả:
Nguyễn Thị Thuận
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Kinh tế và dự báo
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 114 đến trang 117
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Xây dựng mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệpXây dựng mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệpXây dựng mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Từ khóa:

thông tin kế toán
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học