Tên bài báo:

Combination of additives to characteristics of concrete in marine works
Tác giả:
Nguyễn Anh Tuấn
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Thu Ngà
Tạp chí:
Magazine of Civil Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Combination of additives to characteristics of concrete in marine works
Thông tin tác giả
Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học