Tên bài báo:

A Third-Order Shear Deformation Theory for Bending Behaviors of Rotating FGM Beams Resting on Elastic Foundation with Geometrical Imperfections in Thermal Environments
Tác giả:
Nguyễn Văn Đăng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Mathematical Problems in Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A Third-Order Shear Deformation Theory for Bending Behaviors of Rotating FGM Beams Resting on Elastic Foundation with Geometrical Imperfections in Thermal EnvironmentsA Third-Order Shear Deformation Theory for Bending Behaviors of Rotating FGM Beams Resting on Elastic Foundation with Geometrical Imperfections in Thermal EnvironmentsA Third-Order Shear Deformation Theory for Bending Behaviors of Rotating FGM Beams Resting on Elastic Foundation with Geometrical Imperfections in Thermal Environments

Từ khóa:

Deformation Theory
Thông tin tác giả
Nguyễn Văn Đăng

Nguyễn Văn Đăng

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học