Tên bài báo:

Extreme Learning Machine Based Prediction of Soil Shear Strength: A Sensitivity Analysis Using Monte Carlo Simulations and Feature Backward Elimination
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Sustainability
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 29
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Extreme Learning Machine Based Prediction of Soil Shear Strength: A Sensitivity Analysis Using Monte Carlo Simulations and Feature Backward EliminationExtreme Learning Machine Based Prediction of Soil Shear Strength: A Sensitivity Analysis Using Monte Carlo Simulations and Feature Backward EliminationExtreme Learning Machine Based Prediction of Soil Shear Strength: A Sensitivity Analysis Using Monte Carlo Simulations and Feature Backward Elimination

Từ khóa:

Extreme Learning Machine Based Prediction
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học