Tên bài báo:

Analysis of consolidation degree using settlement observation results and asaoka method: a case study of route km 94+340 -:- km 94 + 440 of Hanoi - Haiphong highway construction project
Tác giả:
Lê Văn Hiệp
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Hồ Sĩ Lành
Tạp chí:
International Journal of Civil Engineering and Technology
Năm xuất bản:
2017
Trang:
Từ trang 91 đến trang 100
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

In this paper, we used Asaoka method for determining consolidation degree of the soft ground as it is the most simple and reliable method. For this, settlement observatıon results collected from km 94+340÷ km 94+440 of Ha Noi – Hai Phong highway construction project were used. Validation was also done by comparing the consolidation degree determined from the Asaoka method and technical design records from the project. The results show that the consolidation degree calculated from observational data using Asaoka method is 99.81% which is larger than technical design record data (90%).

Từ khóa:

Consolidation Degree Asaoka method Soft Soil Viet Nam
Thông tin tác giả
Lê Văn Hiệp

Lê Văn Hiệp

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học