Tên bài báo:

Factors Affecting Debt Maturity Structure: Evidence from Listed Enterprises in Vietnam
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
The Journal of Asian Finance, Economics and Business
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 141 đến trang 148
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Factors Affecting Debt Maturity Structure: Evidence from Listed Enterprises in VietnamFactors Affecting Debt Maturity Structure: Evidence from Listed Enterprises in VietnamFactors Affecting Debt Maturity Structure: Evidence from Listed Enterprises in Vietnam

Từ khóa:

Factors Affecting Debt Maturity Structure
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học