Tên bài báo:

Towards the Development of Traffic Safety Strategies in Developing Countries: Analysis of Road Users’ Perspective
Tác giả:
Trương Thị Mỹ Thanh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Transportation Research Procedia
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 3232 đến trang 3244
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Towards the Development of Traffic Safety Strategies in Developing Countries: Analysis of Road Users’ PerspectiveTowards the Development of Traffic Safety Strategies in Developing Countries: Analysis of Road Users’ PerspectiveTowards the Development of Traffic Safety Strategies in Developing Countries: Analysis of Road Users’ Perspective

Từ khóa:

Towards the Development
Thông tin tác giả
Trương Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Mỹ Thanh

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học