Tên bài báo:

Estimation of friction capacity of driven piles in clay using artificial Neural Netwwork
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Vietnam Journal of Earth Sciences
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 265 đến trang 275
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Estimation of friction capacity of driven piles in clay using artificial Neural NetwworkEstimation of friction capacity of driven piles in clay using artificial Neural NetwworkEstimation of friction capacity of driven piles in clay using artificial Neural Netwwork

Từ khóa:

Estimation
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học