Tên bài báo:

Factors affecting business performance of pharmaceutical enterprises listed on Vietnam's stock market
Tác giả:
Nguyễn Minh Nguyệt
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Вопросы экономики и управления
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 17 đến trang 25
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Factors affecting business performance of pharmaceutical enterprises listed on Vietnam's stock marketFactors affecting business performance of pharmaceutical enterprises listed on Vietnam's stock marketFactors affecting business performance of pharmaceutical enterprises listed on Vietnam's stock market

Từ khóa:

Vietnam's stock market
Thông tin tác giả
Nguyễn Minh Nguyệt

Nguyễn Minh Nguyệt

Thạc sĩ Kinh tế

Lý lịch khoa học