Tên bài báo:

Factors affecting tax compliance among Small -and medium - sized enterprises: Evidence from Viet Nam
Tác giả:
Hoàng Thị Hồng Lê
Tham gia cùng:
Chu Thị Bích Hạnh
Vương Thị Bạch Tuyết
Đỗ Quang Hưng
Tạp chí:
The Journal of Asian Finance, Economics and Business
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 209 đến trang 217
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Factors affecting tax compliance among Small -and medium - sized enterprises: Evidence from Viet NamFactors affecting tax compliance among Small -and medium - sized enterprises: Evidence from Viet NamFactors affecting tax compliance among Small -and medium - sized enterprises: Evidence from Viet Nam

Từ khóa:

Evidence from Viet Nam
Thông tin tác giả
Hoàng Thị Hồng Lê

Hoàng Thị Hồng Lê

UTT

Lý lịch khoa học