Tên bài báo:

Experimental and Numerical Studies of Tempeature Prediction in Mass Concrete Foundation
Tác giả:
Phùng Bá Thắng
Tham gia cùng:
Nguyễn Hữu May
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 237 đến trang 245
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Experimental and Numerical Studies of Tempeature Prediction in Mass Concrete Foundation Experimental and Numerical Studies of Tempeature Prediction in Mass Concrete Foundation Experimental and Numerical Studies of Tempeature Prediction in Mass Concrete Foundation

Từ khóa:

Experimental and Numerical Studies of Tempeature Prediction in Mass Concrete Foundation
Thông tin tác giả
Phùng Bá Thắng

Phùng Bá Thắng

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học