Tên bài báo:

Novel approach for soil classification using machine learning methods
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Bulletin of Engineering Geology and the Environment
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Novel approach for soil classification using machine learning methods
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học