Tên bài báo:

Flood susceptibility modeling using Radial Basis Function Classifier and Fisher’s linear discriminant function
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Nguyễn Đức Đảm
Tạp chí:
Vietnam Journal of Earth Sciences, pp. 1-18, 2021. https://doi.org/10.15625/2615-9783/16626
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 18
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Flood susceptibility modeling using Radial Basis Function Classifier and Fisher’s linear discriminant functionFlood susceptibility modeling using Radial Basis Function Classifier and Fisher’s linear discriminant functionFlood susceptibility modeling using Radial Basis Function Classifier and Fisher’s linear discriminant function

Từ khóa:

Flood susceptibility modeling using Radial Basis Function Classifier and Fisher’s linear discriminant function
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học