Tên bài báo:

A Comparison of Gaussian Process and M5P for Prediction of Soil Permeability Coefficient
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Hồ Sĩ Lành
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Scientific Programming, 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 154 đến trang 182
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A Comparison of Gaussian Process and M5P for Prediction of Soil Permeability CoefficientA Comparison of Gaussian Process and M5P for Prediction of Soil Permeability CoefficientA Comparison of Gaussian Process and M5P for Prediction of Soil Permeability Coefficient

Từ khóa:

A Comparison of Gaussian Process and M5P for Prediction of Soil Permeability Coefficient
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học