Tên bài báo:

Study on effects of road conditions on the lateral instability of tractor semitrailer vehicle while turning maneuver
Tác giả:
Tạ Tuấn Hưng
Tham gia cùng:
Võ Văn Hường
Tạp chí:
JST: Engineering and Technology for Sustainable Development
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 74 đến trang 80
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Study on effects of road conditions on the lateral instability of tractor semitrailer vehicle while turning maneuver
Thông tin tác giả
Tạ Tuấn Hưng

Tạ Tuấn Hưng

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học