Tên bài báo:

Development and application of hybrid artificial intelligence models for groundwater potential mapping and assessment
Tác giả:
Ngô Thị Thanh Hương
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Lê Văn Hiệp
Nguyễn Đức Đảm
Tạp chí:
Vietnam Journal of Earth Sciences
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Development and application of hybrid artificial intelligence models for groundwater potential mapping and assessment
Thông tin tác giả
Ngô Thị Thanh Hương

Ngô Thị Thanh Hương

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học