Tên bài báo:

Using field-based monitoring to enhance the performance of rainfall thresholds for landslide warning
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Water
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Using field-based monitoring to enhance the performance of rainfall thresholds for landslide warningUsing field-based monitoring to enhance the performance of rainfall thresholds for landslide warningUsing field-based monitoring to enhance the performance of rainfall thresholds for landslide warning

Từ khóa:

Using field-based monitoring
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học