Tên bài báo:

Exclusive impacts of lifestyles on preference for interior public space of high-rise building apartment
Tác giả:
Đỗ Thanh Long
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Housing Markets and Analysis
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Exclusive impacts of lifestyles on preference for interior public space of high-rise building apartment
Thông tin tác giả
Đỗ Thanh Long

Đỗ Thanh Long

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học